امور مجامع


 

 

واحد امور مجامع شركت ملي گاز ايران يكي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت عامل مي باشد كه وظايفي همچون برگزاري منظم جلسات مجامع عموي، پيگيري تكاليف مصوب، مشاركت در تنظيم بودجه، ساماندهي اساسنامه شركتها براساس اهداف تعيين شده و تعامل سازنده با ادارات ثبت شركتها و سازمان خصوصي سازي و امور مجامع وزارت نفت و مديريت هاي ستادي را به عهده دارد و در همين راستا جهت اداره موضوعات فوق الذكر داراي بخش هاي بودجه و اعتبارات، حقوقي و قانون تجارت، مشاركت و سهام، مجامع شركتها، سيستم هاي اطلاعات مديريت، بررسي هاي تخصصي، مالي و اقتصادي مي‌باشد كه وظايف آن به شرح ذيل است:

 

الف) بودجه و اعتبارات:

1-      گزارش مقايسه‌اي بودجه شركتها شامل پيشنهادي؛ مصوب؛ اصلاحيه

2-      گزارش مقايسه‌اي بودجه يك شركت شامل پيشنهادي؛ مصوب؛ اصلاحيه

ب) حقوقي و قانون تجارت:

1-       گزارش موارد حقوقي شركتها و نوع احكام صادره توسط مراجع قضايي

2-       گزارش كليه موارد حقوقي اعلام شده شركتها

ج) مشاركت و سهام:

1-      گزارش آخرين تغييرات سهام و سهامداران شامل گزارش تاريخ تغيير، سرمايه، تعداد سهام، ارزش اسمي، تعداد سهامداران

2-      گزارش تغييرات سهام و سرمايه شامل گزارش تعداد افزايش و يا كاهش سرمايه شركتها در سالهاي مختلف

3-      چاپ سهام روي برگ هاي مخصوص

د) مجامع شركتها:

تكاليف مجمع عمومي در دو بخش

1-      مطالبات مجمع از شركتها شامل الف) بندهاي حسابرسي ب) بندهاي بازرسي

2-      مطالبات شركتها از مجمع

 

 

 

ه) سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

1-      مشخصات اعضاي هيأت مديره شركت كننده در جلسه به منظور نظارت بر بكارگيري همه ظرفيت‌هاي سرمايه هاي فكري

2-      بانك اطلاعات هيأت مديره شركت شامل مشخصات فردي، مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، سرمايه شركت، شماره ثبت شركت به منظور ارائه به متقاضيان و ذي نفعان داخلي (مدير عامل، ادارات ذيربط) و ذي نفعان خارجي (دستگاههاي نظارتي، امور مجامع وزارت نفت)

3-      فهرست شركت ها به تفكيك استان و محل ثبت به منظور حفظ سوابق و طبقه‌بندي جغرافيا و ميزان جمعيت شهري و روستايي

و) بررسي‌هاي تخصصي:

1-      طبقه بندي موضوعات مطروحه در جلسات هيأت مديره شركتهاي تابعه به منظور تحليل و بررسي كيفيت تصميمات و انطباق موارد با مفاد اساسنامه

ي) مالي و اقتصادي:

1-      گزارش مفاد ترازنامه شركتها در سالهاي مختلف

2-      مقايسه شاخص‌هاي استاني بين شركتها شامل تعداد انشعاب، تعداد علمك نصب شده، جمعيت برخوردار از گاز

3-      مقايسه سالانه شاخص هاي استاني يك شركت

4-      مقايسه سالانه شاخص مصرف گاز استاني بين شركت ها شامل مصارف گوناگون در بخش هاي مختلف مصرفي

5-      مقايسه سالانه شاخص مصرف گاز استاني

6-      گزارش نسبت هاي جاري شركت ها و مقايسه آنان با يكديگر

 


برخی از اقدامات سال 1396

 

 


1-  انحلال شركت ذخيره سازي گاز طبيعي

2-  توقف فعاليت شركت توزيع گاز ايران

3- توقف فعاليت شركت پالايش گاز بيدبلند 2

4- انتقال مالكيت سهام شركت‌هاي گاز استاني از شركت توزيع گاز ايران به شركت ملي گاز ايران

5- تهيه و تدوين كتابچه گزارش عملكرد هيأت مديره به مجمع عمومي براي شركتهاي گاز استاني و شركتهاي پالايش گاز

6- پيگيري ثبت صورتجلسات مجمع عمومي عادي ساليانه جهت ثبت در سامانه ثبت شركتها

7- تهيه و تنظيم صورتجلسات انتخاب يا تمديد عضويت اعضاء هيأت مديره‌هاي شركت هاي تابعه و ابلاغ آن به شركتها و پيگيري موارد مربوط به ثبت آنها

8-  تهيه و تنظيم صورتجلسات بودجه ساليانه شركتهاي تابعه و اصلاحيه هاي بعدي آنها

9- تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوط به افزايش و كاهش ساختار مالي شركتها و پيگيري هاي بعدي مربوط به آن

10- پيگيري تكاليف تعيين شده از سوي مجمع براي شركت هاي تابعه

11- تجزيه و تحليل گزارش عملكرد هيأت مديره به مجمع عمومي شركتهاي تابعه و همچنين مفاد صورتهاي مالي و تهيه گزارش و ارائه آن به معاون محترم وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران به عنوان رئيس مجمع شركت هاي فرعي

12- تهيه گزارشات مورد نياز و در خواستي و همچنين شركت در جلسات تخصصي با امور مجامع وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارائي، مرجع ثبت شركتها ، سازمان خصوصي سازي سازمان برنامه و بودجه و ساير سازمانهاي ذي‌ربط

13- پاسخگويي و مشاوره هاي مورد نياز شركت هاي تابعه (شفاهي، كتبي)

14- تهيه و تدوين و تصويب شاخص هاي نظام ارزيابي عملكرد شركتهاي تابعه و درجه بندي آنها و تخصيص پاداش سالانه براساس آن به شركتهاي مذكور

15- پيگيري بودجه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شركت ملي گاز ايران از وزارت نفت و همچنين موارد مربوط به افزايش سرمايه، انتصاب و تغييرات هيأت مديره، مصوبات تصويب صورتهاي مالي و هماهنگي جهت برگزاري جلسات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ملي گاز ايران با واحدهاي ذي‌ربط در وزارت نفت.

 


 تاریخ بروز رسانی : مرداد 1397