دوشنبه 27 خرداد 1398   01:46:19
پیام نظام مشارکت
10:241396/8/4 پنجشنبه
پیام نظام خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی

پیام نظام مشارکت کارکنان

ردیف

عناوین پیام ها

1

خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن

2

بررسی تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بر خلاقیت و نوآوری در سازمان

3

ترغیب خلاقیت در میان کارکنان-الگوی ژاپنی

4

بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی

5

نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآوری

6

چگونه رهبران بر رفتار خلاقانه کارکنان تأثیر می گذارند

7

خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها

8

خلاقیت و نوآوری در قلمرو مدیران و سازمان

9

شیوه های پنجگانه برقراری اعتماد در محل کار

10

اجرای نظام پیشنهادهای کارکنان در سازهان های دولتی

11

ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان های امروزی

12

نظام پیشنهادها، ابزار مدیریت مشارکتی

13

ضرورت استقرار سیستم پیشنهادگیری از کارکنان در سازمان چیست؟

14

ضرورت مهندسی مجدد نظام پیشنهادها در سازمان ها

15

رهبری مشارکت جو

16

چگونگی اعلام نتیجه کارشناسی پیشنهاد

17

تنها بر حسب ضرورت دستور بدهید

18

پیشنهاد دهندگاى برتر چگونه رفتاری دارند؟

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما